Oferta

Usługi prawne

Kancelaria świadczy usługi prawne na terenie Kutna i województwa łódzkiego.

 

Prawo karne

Reprezentowanie klienta w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, w postępowaniu karnym i wykroczeniowym przed sądem, w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary oraz przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Prawo cywilne, spadkowe, rodzinne

Wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i o zachowek), sprawy alimentacyjne, sprawy o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa, sprawy o podział majątku i zniesienie współwłasności, sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, tworzenie i opiniowanie umów.

Odszkodowania

Przedsądowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego, wszczęcie oraz nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

Windykacja należności

Negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego, wszczęcie oraz nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego

Prawo pracy

Reprezentowanie klientów w sporach miedzy pracodawcą a pracownikiem, wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, dochodzenie zapłaty wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odwołań od niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Kancelaria w ramach swojej oferty prowadzi również kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w zakres której wchodzi m.in.:

  1. zakładanie, przekształcanie oraz likwidacja spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych (przygotowanie dokumentacji i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym),
  2. obsługa prawna w sprawach korporacyjnych oraz organizacyjnych,
  3. prowadzenie postępowań uproszczonych, upominawczych i nakazowych (pozwy, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, apelacje oraz inne pisma w sprawie),
  4. reprezentowanie w sporach z pracownikami,
  5. sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych.

Kancelaria do każdej zleconej sprawy podchodzi z zaangażowaniem, kierując się względami profesjonalizmu i należytej staranności w dbaniu o interesy Klienta.