Kto ma prawo do alimentów po rozwodzie?

Rozwód może wiązać się z pogorszeniem sytuacji materialnej jednego z byłych małżonków. Odrębną kwestią jest partycypowanie w kosztach związanych z utrzymaniem dzieci. Z tego względu zarówno małżonek ma prawo do otrzymywania alimentów, jak i dzieci, także dorosłe. Wyjaśniamy, komu i na jakich zasadach przysługują alimenty po rozwodzie.

Alimenty dla byłego małżonka – kiedy można je otrzymać?

Prawo dopuszcza możliwość ubiegania się o alimenty w przypadku, gdy sytuacja materialna byłego małżonka uległa pogorszeniu. W tym przypadku mamy do czynienia z dwiema odrębnymi sytuacjami. W pierwszym przypadku o alimenty można ubiegać się, gdy sąd orzekł, że winną rozpadu małżeństwa jest tylko jedna strona związku. W takiej sytuacji to winny rozpadowi pożycia małżeńskiego może zostać obciążony obowiązkiem alimentacyjnym, na rzecz byłego małżonka, gdy rozwód spowodował pogorszenie się jego sytuacji materialnej. Sąd dokonuje analizy stopy życiowej poszkodowanej strony w czasie trwania małżeństwa oraz po jego zakończeniu z orzekaniem o winie i na tej podstawie wylicza wysokość alimentów. Osoba uznana za winną rozpadowi związku nie może żądać alimentów.

W drugim przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdy sąd nie orzeka o winie lub uznaje obydwie strony związku za winne jego rozpadowi. Tutaj przesłanką do ubiegania się o alimenty jest znaczące pogorszenie się sytuacji materialnej, a o wypłatę świadczenia alimentacyjnego mogą wnosić obydwie strony związku. Znaczące pogorszenie się sytuacji materialnej oznacza, że jeden z byłych małżonków nie ma środków, które pozwalałyby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Każda sprawa rozwodowa jest inna, inne są też okoliczności wpływające na sytuację materialną byłych małżonków. Z tego względu najlepiej skorzystać z porady doświadczonego adwokata.

Alimenty na dzieci – kto może je otrzymać?

Jeżeli byli małżonkowie mają dzieci, to muszą partycypować w kosztach ich utrzymania. Do otrzymywania alimentów na dziecko uprawniony jest rodzic, który obejmuje nad nim wyłączną opiekę. O alimenty może wystąpić także rodzic sprawujący opiekę naprzemienną, jeżeli jego sytuacja materialna jest ku temu przesłanką. Alimenty zasądzane są na rzecz dzieci niepełnoletnich oraz pełnoletnich, które nadal się uczą, jeżeli nie są w stanie podjąć pracy i utrzymać się samodzielnie.

Kto ma prawo do alimentów po rozwodzie?